Informacja dla Pacjenta

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium” – Turek i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Chodzieży – ul. Mickiewicza 7 64-800 Chodzież, tel.kontaktowy 67 281 08 30.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie z art. 29 ust 1. Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta maksymalnie przez okres 20 lat oraz w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z art. 29 ust 1. pkt. 1,1a,4 tej ustawy. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do podmiotu będącego administratorem w/w danych osobowych.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji wskazanego wyżej celu.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Dorota Tuchalska

kontakt: dorotatuchalska@wp.pl